Antreprenorii din mediul rural vor putea obține fonduri nerambursabile pentru înființarea de întreprinderi sociale

În curând, persoanele fizice vor putea accesa fonduri europene nerambursabile de până la 200.000 de euro pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural. Măsura este prevăzută în cadrul unei noi linii de finanțare din cadrul Programului Operațional de Capital Uman și urmărește angajarea persoanelor din grupurile vulnerabile, dar și combaterea sărăciei în mediul rural și dezvoltarea serviciilor locale. 

În cadrul acestei măsuri, ajutorul financiar nerambursabil va fi acordat beneficiarilor finali prin intermediul unor administratori ai schemei de antreprenoriat pentru entități ale economiei sociale. Pentru a fi ușor de înțeles, vom structura această măsură de finanțare în zece pași:

1. Administratorii de granturi vor depune cereri de finanțare

Această linie de finanțare va putea fi accesată de către următoarele categorii de solicitanți:

 • entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;
 • furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi;
 • furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați;
 • furnizori de servicii sociale;
 • organizaţii sindicale şi organizații patronale;
 • asociaţii profesionale;
 • camere de comerț și industrie;
 • organizații neguvernamentale;
 • autorități publice centrale sau locale, însă doar în calitate de parteneri cu toate categoriile de entități eligibile menționate anterior.

Bugetul acestei măsuri de finanțare este de 30 de milioane de euro, iar valoarea maximă a unui singur proiect va fi de 3 milioane de euro. Din această valoare, un procent de cel puțin 70% va fi alocat ajutoarelor de minimis din care vor fi finanțate viitoarele întreprinderi sociale.

După aprobarea cererilor de finanțare depuse, solicitanții vor fi numiți administratori ai schemei de antreprenoriat pentru entități ale economiei sociale. Ei vor semna contractele de finanțare și vor organiza cursuri de formare profesională, vor organiza concursuri de idei de afaceri și vor acorda ajutoare de minimis proiectelor selectate pentru finanțare. 

2. Selectarea persoanelor din grupul țintă

După semnarea contractelor de finanțare, administratorii de granturi vor desfășura activități de informare a publicului cu privire la programele de formare profesională ce urmează a fi desfășurate și selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin (cursuri, concursuri de idei de afaceri, înființarea de noi întreprinderi sociale și acordarea finanțării nerambursabile).

Conform ghidului solicitantului, din cadrul acestui grup țintă vor putea face parte persoanele fizice interesate de înființarea unor întreprinderi sociale în mediul rural

Fiecare solicitant de sprijin nerambursabil (viitor administrator de granturi) va avea libertatea de a-și nominaliza criteriile și modalitățile de selecție a persoanelor din grupul țintă.

De asemenea, fiecare administrator de granturi va fi obligat să selecteze cel puțin 40 de persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale în vederea participării la activitățile proiectului.

3. Organizarea cursurilor de formare antreprenorială

Fiecare administrator de granturi va fi obligat să organizeze programe de formare antreprenorială intr-una dintre ocupațiile specifice sectorului economiei sociale și anume:

 • antreprenor în economia socială, cod COR 112032;
 • manager de întreprindere socială,  cod COR 112036.

Cel puțin 90% dintre participanții la aceste cursuri trebuie să promoveze examenul final.

De asemenea, administratorii de granturi vor putea organiza și alte activități de formare profesională (cursuri de perfecționare sau specializare în domenii relevante pentru antreprenoriatul social), precum și alte activități precum:

 • consilierea participanților;
 • consultanță în domeniul antreprenoriatului;
 • identificarea de piețe de desfacere;
 • dezvoltarea capacității și abilităților în diferite domenii.

4. Pregătirea planului de afaceri

Participanții la programele de pregătire antreprenorială vor pregăti un plan de afaceri pentru susținerea ideii de antreprenoriat în mediul rural pentru care solicită finanțare nerambursabilă.

Conform ghidului solicitantului, administratorii schemei de finanțare au posibilitatea de a stabili o structură proprie a planurilor de afaceri pe care le vor evalua, însă elementele obligatorii ale planului de afaceri sunt prezentate în acest document.

În cadrul procesului de selecție se pot înscrie și persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate de administratorul schemei de finanțare. Totuși, și aceste persoane trebuie să îndeplinească cerințele menționate în ghidul solicitantului:

 • se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile;
 • dețin deja un certificat de absolvire  a unui program de formare antreprenorială, respectiv Antreprenor în economia socială sau Manager de întreprindere socială.

Selecția planurilor de afaceri depuse de persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de finanțare se va realiza în limita de 10% dintre toate planurile de afaceri selectate pentru finanțare.

În cadrul prezentului apel de proiecte se va acorda o atenție deosebită înființării de întreprinderi sociale în domeniul prelucrării și comercializării produselor agricole. Astfel, este obligatoriu ca peste 60% din numărul proiectelor selectate spre finanțare să provină din aceste domenii de activitate. 

Descarcă lista codurilor CAEN eligibile pentru obținerea ajutorului financiar nerambursabil în cadrul acestei scheme de finanțare. 

5. Selectarea planurilor de afaceri prezentare

Administratorul schemei pentru entități ale economiei sociale trebuie să asigure un proces transparent pentru selecția planurilor de afaceri prezentate. 

În acest scop, se vor organiza două comisii de evaluare a planurilor de afaceri.

Primul juriu va evalua planurile de afaceri cu domeniul de activitate prelucrarea și comercializarea produselor agricole și va avea în componență:

 • un reprezentant al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR);
 • un reprezentant al unei asociații profesionale agricole cu reprezentativitate la nivel național;
 • un reprezentant al mediului de afaceri local din regiunea de implementare a proiectului.

Planurile de afaceri cu alt domeniu de activitate vor fi evaluate de un al doilea juriu, în componența căruia se vor regăsi:

 • un reprezentant al sectorului economiei sociale;
 • un reprezentant al mediului de afaceri local din regiune de implementare a proiectului;
 • un reprezentant al instituțiilor financiare din regiunea de implementare a proiectului.

6. Asigurarea serviciilor de consiliere

Beneficiarii ale căror planuri de afaceri au fost selectate pentru finanțare vor fi consiliați de către administratorii schemei de finanțare pentru aspecte privind antreprenoriatul, inclusiv antreprenoriatul social.

Aceste servicii pot fi furnizate membrilor grupului tinta doar până la data înființării efective a întreprinderii. 

Pentru toate întreprinderile sociale sprijinite trebuie să se finalizeze procedurile legale de înființare până cel târziu în luna 12 de implementare a proiectului. Dacă întreprinderile nu sunt înființate în termenul prevăzut, ajutorul financiar nerambursabil nu va fi plătit.

7. Înființarea întreprinderilor sociale

Conform prevederilor legale, întreprinderile de economie socială, inclusiv cele de inserție, pot fi înființate alegând una dintre următoarele forme juridice:

 • societăţi cooperative de gradul I;
 • cooperative de credit;
 • c) asociaţii şi fundaţii;
 • case de ajutor reciproc ale salariaţilor;
 • case de ajutor reciproc ale pensionarilor;
 • societăţi agricole (doar cele pentru prelucrarea şi comercializarea produselor agricole);
 • orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de înfiinţare şi funcţionare demonstrează faptul că activitatea desfăşurată are scop social;
 • federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus.

Persoanele juridice prevăzute mai sus pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:

 •  acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
 •  alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;
 • se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
 • aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

8. Încasarea ajutorului financiar nerambursabil

Fiecare plan de afaceri aprobat în cadrul comisiilor de evaluare va putea primi un ajutor de minimis în valoare de:

 • până la 40.000 euro pentru crearea a cel puțin două locuri de muncă; 
 • între 40.000 euro și 60.000 euro pentru crearea a cel puțin trei locuri de muncă create, din care un loc de muncă este ocupat de un tânăr NEET;
 • între 60.000 euro și 80.000 euro pentru crearea a cel puțin patru locuri de muncă create, din care două locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;
 • între 80.000 euro și 100.000 euro pentru crearea a cel puțin cinci locuri de muncă create, din care trei locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;
 • între 100.000 euro și 150.000 euro pentru crearea a cel puțin șase locuri de muncă create, din care patru locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;
 • între 150.000 euro și 200.000 euro pentru crearea a cel puțin șapte locuri de muncă create, din care cinci locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs.

Administratorii schemei de minimis au libertatea de a stabili valoarea ajutoarelor nerambursabile pe care le vor aloca finanțării planurilor de afaceri selectate, cu respectarea pragurilor valorice prezentate mai sus.

Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, astfel:

 • tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri, după semnarea contractului de finanțare;
 • tranșa finală de cel puțin 25% se va acorda după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a  ocupat locurile de muncă  minime asumate prin planul de afaceri. 

În cazul în care beneficiarul ajutorului de minimis nu crează locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri, tranșa a doua de ajutor de minimis nu se mai acordă și se demarează procedurile legale de recuperare integrala sau partiala a primei tranșe acordate.

9. Crearea locuri de muncă

Întreprinderile sociale finanțate prin intermediul prezentei linii de finanțare vor crea locuri de muncă în funcție de valoarea ajutorului financiar nerambursabil solicitat, conform explicațiilor furnizate la punctul anterior. 

Mai mult, o parte a locurilor de muncă ce vor fi create trebuie să fie ocupate de către tineri din categoria NEET, respectiv şomeri din mediul rural, cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forțelor de Muncă (AJOFM).

Locurile de muncă vor fi menținute pentru o perioadă de cel puțin șase luni după finalizarea implementării planului de afaceri. 

10. Menținerea afacerii în parametrii aprobați

După finalizarea implementării proiectului, întreprinderile sociale nou create trebuie să mențină afacerile, dar și noile locuri de muncă realizate pentru o perioadă de cel puțin șase luni.

Mai mult, beneficiarii trebuie să asigure în această perioadă parametrii asumați prin planul de afaceri cu privire la norma de lucru, nivelul salarial asumat, etc.

Atenție! 

Ghidul solicitantului aferent măsurii de finanțare destinate înființării întreprinderilor sociale în mediul rural este publicat în dezbatere publică până în data de 9 august 2020. Ulterior, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) va publica varianta finală a ghidului solicitantului și va anunța perioada în care cererile de finanțare vor putea fi depuse de către viitorii administratori ai schemelor de minimis.

Consultă ghidul solicitantului pe site-ul MFE.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This