fbpx
Granturi de investiții pentru IMM-uri: Interpretarea grilei de punctaj

Granturi de investiții pentru IMM-uri: Interpretarea grilei de punctaj

Întreprinderile mici și mijlocii afectate de pandemia Covid-19 vor putea accesa, până la data de 29 ianuarie 2021, granturi de investiții cuprinse între 50.000 de euro și 200.000 de euro. Măsura este instituită prin intermediul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 130/2020

După cum am arătat într-un articol recent, granturile pentru investiții vor fi atribuite în ordinea inversă a punctajelor obținute de solicitanți în etapa de evaluare a planurilor de afaceri. În cele ce urmează analizăm grila de punctaj propusă în cadrul ordonanței sus-amintită.

Criteriul 1: Rata internă de Rentabilitate (RIR)

După cum se poate observa în imaginea de mai sus, punctajul maxim va fi acordat acelor planuri de afaceri care demonstrează un RIR mai mic de 5%.

Pentru a înțelege acest indicator, vom reda mai jos definiția ratei interne de rentabilitate:

Rata internă de rentabilitate este o rată de actualizare financiară utilizată în cadrul proiectelor de investiții la care valoarea fluxului de numerar actualizat este egală cu valoarea actualizată a investiției.

Fiind vorba despre analize economice realizate în cadrul proiectului pentru viitor, consultanții vor încerca să obțină un RIR al investiției cât mai mic, astfel că acest criteriu de departajare nu va fi relevant.

Prin urmare, foarte multe proiecte vor obține un punctaj maxim în cadrul acestui criteriu.

Felul în care se calculează rata internă de rentabilitate este exemplificat în cadrul acestui articol.

Criteriul 2: Cofinanțarea proiectelor

În cadrul acestui criteriu de departajare se acordă punctaj suplimentar solicitanților care își asumă o contribuție proprie mai mare decât minimul impus de finanțator.

Metode similare de departajare a cererilor de finanțare au fost aplicate în anii trecuți pentru programele de Comerț-Servicii, Microindustrializare și chiar Programul Operațional Regional.

Având de ales între un punctaj superior și un procent de decontare a investiției mai mare, antreprenorii au preferat să-și sporească șansele de finanțare, asumându-și o contribuție proprie mai mare. Este de așteptat ca acest lucru să se întâmple și în cazul acestor granturi pentru investiții.

De asemenea, se poate observa faptul că proiectele implementate în regiunea București-Ilfov vor avea nevoie de o cofinanțare mai mare decât în cazul proiectelor realizate în restul țării.

În concluzie, este de așteptat ca acest criteriu să aibă cea mai mare influență în decizia finală de finanțare a proiectului de investiții depus.

Criteriul 3: Raportul dintre ajutorul financiar solicitat și profitul obținut în anul anterior

Punctajul aferent criteriului 3 se poate calcula încă din acest moment:

 • valoarea investiției și, implicit, a ajutorului financiar nerambursabil pot fi estimate foarte precis;
 • valoarea profitului obținut la data de 31.12.2019 este deja cunoscută și se poate prelua din formularul Contului de Profit și Pierdere (formularul 20 din contabilitate).

Din moment ce profitul deja este înregistrat, punctajul acordat în cadrul acestui criteriu se poate mări doar prin solicitarea unui ajutor financiar mai mic.

Punctajul maxim se va acorda doar dacă firma cere un ajutor financiar de până la trei ori profitul înregistrat în ultimul an. Dacă firma cere un ajutor financiar care depășește profitul din 2019 de trei ori, atunci proiectul de investiții depus va fi depunctat.

Criteriul 4: Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale

Pentru a permite solicitanților să-și estimeze foarte corect șansele de finanțare, dar și pentru a asigura un proces de departajare transparent, finanțatorul a publicat aceste informații sub forma unei anexe la ghidul solicitantului ce conține contribuția fiecărui cod / grupe CAEN la soldul negativ (sau pozitiv) al balanței comerciale.

Documentul poate fi descărcat de aici.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Fonduri europene 2020: Firmele pot obține până la 200.000 de euro pentru realizarea de investiții

Fonduri europene 2020: Firmele pot obține până la 200.000 de euro pentru realizarea de investiții

Firmele vor putea obține în perioada următoare fonduri nerambursabile cuprinse între 50.000 de euro și 200.000 de euro pentru investiții în activitatea curentă sau în domenii noi. Beneficiarii acestei măsuri vor fi nevoiți să contribuie cu resurse financiare proprii de cel puțin 15% sau 30% din valoarea granturilor atrase.

Măsura de finanțare este cuprinsă în cadrul Ordonanței de Urgență nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile.

Beneficiarii eligibili ai acestei măsuri de finanțare

Fondurile nerambursabile în valoare de până la 200.000 de euro pot fi obținute de către întreprinderile mici și mijlocii care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

 • desfășoară activitate economică de cel puțin un an înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • au înregistrat profit din activitatea curentă în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare, respectiv 2019 sau 2018;
 • dispun de cofinanțare de cel puțin 15% pentru investițiile realizate în toate regiunile țării, cu excepția proiectelor din București-Ilfov, în acest caz fiind necesară o contribuție proprie de cel puțin 30%;
 • se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investiția propusă spre finanțare (oferte de preț, studii de piață, note justificative, etc).

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil

În cadrul acestei linii de finanțare, întreprinderile mici și mijlocii pot solicita un ajutor financiar nerambursabil cuprins între 50.000 de euro și 200.000 de euro. 

Ponderea ajutorului financiar nerambursabil în valoarea investiției este diferită:

 • proiectele implementate în regiunea București – Ilfov vor fi decontate într-un procent de cel mult 70%;
 • proiectele implementate în celelalte șapte regiuni ale țării, cu excepția regiunii București-Ilfov vor beneficia de o decontare maximă de 85%.

Valoarea contribuției proprii a beneficiarilor

Întreprinderile mici și mijlocii trebuie să contribuie, în completarea ajutorului financiar nerambursabil, cu resurse financiare proprii, după cum urmează:

 • cel puțin 15% din valoarea ajutorului financiar nerambursabil încasat în cazul proiectelor implementate în cele șapte regiuni de dezvoltare, cu excepția regiunii București-Ilfov;
 • cel puțin 30% din valoarea grantului acordat, în cazul proiectelor din regiunea București-Ilfov.

Domenii de activitate eligibile spre finanțare

Sunt eligibile întreprinderile care propun investiții în următoarele domenii de activitate:

 • industria alimentară;
 • industria auto și servicii de reparații și întreținere a automobilelor;
 • energie;
 • construcții și materiale de construcții;
 • servicii de transport;
 • servicii de întreținere și îngrijire corporală;
 • activități de cazare turistică și agrement;
 • confecții textile;
 • industria prelucrătoare;
 • industria farmaceutică;
 • educație;
 • sănătate;
 • comerț.

Lista completă a codurilor CAEN eligibile poate fi consultată în acest document.

Cheltuieli eligibile

Ajutorul financiar nerambursabil poate fi utilizat pentru acoperirea următoarelor cheltuieli eligibile:

 • achiziția terenurilor, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • realizarea / achiziția construcțiilor;
 • achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT și software;
 • achiziția de mobilier de birou și mobilier specific;
 • cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier;
 • cheltuieli cu amenajarea terenului, protecția mediului;
 • racordarea la utilități;
 • cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente și conferințe;
 • Brevete de invenție; 
 • alte categorii necesare realizării proiectului;
 • realizarea de depozite medicale.

Solicitanții care activează în domeniul serviciilor de transport pot utiliza fondurile nerambursabile și pentru acoperirea unor cheltuieli precum:

 • realizarea, modernizarea sau extinderea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau cele care se vor achiziționa prin implementarea proiectului;
 • achiziția de mijloace de transport pentru persoane și mărfuri;
 • dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente care conduc la îmbunătățirea confortului și serviciilor de transport.

Cheltuielile operaționale de natura materiilor prime, salariilor, utilităților, terților nu sunt eligibile și se vor deconta în întregime din resursele financiare ale beneficiarilor.

Documentația necesară obținerii grantului de stat pentru investiții

Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă prin intermediul unei scheme de granturi, solicitantul va depune următoarea documentație:

 • cerere de finanțare;
 • act constitutiv;
 • certificat de înmatriculare;
 • certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 • situația financiară (bilanț și cont de profit și pierdere) aferentă anului 2019;
 • ultima balanță de verificare întocmită la data depunerii cererii de finanțare;
 • documentație tehnică, respectiv un plan de afaceri simplificat în cazul investițiilor în activități productive;
 • dovada cofinanțării;
 • declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind:
  • nu se află în dificultate la 31.12.2019;
  • nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile solicitate la finanțare;
  • nu există împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis ce nu au fost recuperate sau executate;
  • încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM);
  • cofinanțarea;
  • menținerea locurilor de muncă.
 • declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind faptul că:
  • nu este rezident în scopuri fiscale;
  • nu este controlat direct sau indirect de către acționarii din jurisdicție care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor necooperante;
  • nu controlează direct sau indirect filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;
  • nu împarrte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante.

Selectarea proiectelor pentru finanțare

În cadrul acestei măsuri de finanțare, planurile de afaceri depuse vor fi evaluate conform grilei de punctaj anexate ghidului solicitantului, contractele de finanțare urmând a fi semnate în ordinea inversă a punctajelor obținute.

Criteriile de selecție a proiectelor sunt următoarele:

 • criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții;
 • criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții;
 • raportul între profitul operațional și valoarea grantului solicitat;
 • apartenența domeniului de activitate la soldul balanței comerciale.

Grila de evaluare a fost analizată și interpretată în cadrul unui articol precedent

Obligațiile asumate de către beneficiari

După realizarea investiției, întreprinderile beneficiare trebuie să îndeplinească următoarele obligații:

 • să asigure desfășurarea activității operaționale pentru o perioadă de cel puțin trei ani;
 • realizează minimum 50% din valoarea veniturilor estimate în planul de afaceri în primii doi ani ai perioadei de monitorizare, iar diferența până la finalul celui de-al treilea an de monitorizare;
 • să păstreze întreaga documentație aferentă acestei scheme de finanțare pentru o durată de cel puțin zece ani și să o prezinte instituțiilor cu atribuții de control ori de câte ori le este solicitată.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Fonduri europene 2020: Firmele afectate de Covid-19 vor putea obține granturi pentru capital de lucru

Fonduri europene 2020: Firmele afectate de Covid-19 vor putea obține granturi pentru capital de lucru

Firmele a căror activitate economică a fost afectată de răspândirea pandemiei Covid-19 sau a căror activitate a fost restrânsă ori interzisă prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență și alertă vor putea încasa, în perioada următoare, un ajutor financiar nerambursabil pentru constituirea capitalului de lucru.

Ajutorul financiar nerambursabil se acordă sub forma unei cote procentuale din cifra de afaceri înregistrată de aceste întreprinderi la data ultimului exercițiu financiar încheiat, respectiv 31 decembrie 2019 și va avea o valoare cuprinsă între 2.000 de euro și 150.000 de euro.

Numărul maxim al beneficiarilor acestei scheme de sprijin este de 100.500.

Beneficiarii eligibili ai acestui program de finanțare

Ajutorul financiar nerambursabil se va plăti întreprinderilor mici și mijlocii afectate de extinderea pandemiei Covid-19 și care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

 • au înregistrat o cifră de afaceri de cel puțin 5.000 de euro la data ultimului exercițiu financiar încheiat;
 • au înregistrat profit din exploatare într-unul din ultimele două exerciții financiare încheiate înainte de depunerea cererii de finanțare (2018 sau 2019);
 • au obținut un certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;
 • dispun de o cofinanțare din fonduri proprii de cel puțin 15% din valoarea ajutorului financiar încasat.

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil acordat

Ajutorul financiar se acordă sub forma unei cote procentuale din cifra de afaceri, astfel:

 • întreprinderile care au înregistrat o cifră de afaceri de cel puțin 5.000 de euro și 13.500 de euro vor putea încasa un ajutor financiar nerambursabil de 2.000 de euro;
 • întreprinderile care au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 13.500 de euro vor putea încasa un ajutor financiar nerambursabil de 15% din valoarea cifrei de afaceri, fără a depăși, totuși, valoarea de 150.000 de euro.

În cazul în care un beneficiar face parte din categoria întreprinderilor legate și a depus mai multe cereri de finanțare, valoarea totală a finanțărilor solicitate nu poate depăși valoarea de 250.000 de euro, echivalent în lei.

Beneficiarii acestei scheme de sprijin (măsura 2) pot solicita și grantul pentru capital de lucru (măsura 3).

Contribuția proprie a beneficiarului

Ajutorul financiar nerambursabil acordat nu acoperă valoarea investiției în procent de 100%. Astfel, beneficiarii acestor fonduri trebuie să contribuie, din resurse financiare proprii, cu o cofinanțare egală cu cel puțin 15% din valoarea grantului încasat.

Pentru exemplificare, vom presupune că o societate a obținut la finalul anului 2019 o cifră de afaceri de 100.000 de euro.

 • astfel, în cadrul acestei schemei de sprijin va putea solicita un ajutor financiar nerambursabil de 15% din valoarea cifrei de afaceri, respectiv 15.000 de euro.
 • totodată, societatea este obligată să asigure o cofinanțare de 15% din valoarea grantului acordat, respectiv de 2.250 de euro.

Domeniile de activitate eligibile pentru finanțare

Ajutoarele financiare pentru constituirea capitalului de lucru se vor acorda întreprinderilor din următoarele domenii de activitate:

 • restaurante;
 • hoteluri;
 • cafenele;
 • industria alimentară;
 • agenții de turism;
 • industrii creative;
 • alte domenii de activitate.

Verifică lista codurilor CAEN eligibile pentru încasarea acestui ajutor financiar nerambursabil.

Cheltuielile eligibile

Granturile pentru capital de lucru pot fi utilizate pentru acoperirea unor cheltuieli precum:

 • achiziția de stocuri de materii prime, materiale sau mărfuri necesare desfășurării activității curente;
 • acoperirea datoriilor scadente sau curente, inclusiv cele pentru utilități;
 • plata chiriei, pe baza contractului de închiriere;
 • plata serviciilor necesare desfășurării activității curente;
 • achiziția de echipamente de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție;
 • achiziția de obiecte de inventar și mijloace fixe;
 • achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii sau dotări necesare reluării activității;
 • plata datoriilor la bugetul statului.

Finanțatorul va verifica, pe baza unui eșantion de 1% din numărul total al beneficiarilor, respectarea utilizării fondurilor pentru tipurile de cheltuieli eligibile, conform listei de mai sus.

Documentația necesară obținerii grantului pentru capital de lucru

Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă prin intermediul acestei scheme de granturi, solicitantul va depune următoarea documentație:

 • cerere de finanțare;
 • act constitutiv;
 • certificat de înmatriculare;
 • certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 • situația financiară (bilanț și cont de profit și pierdere) aferentă anului 2019;
 • ultima balanță de verificare întocmită la data depunerii cererii de finanțare;
 • documentație tehnică, respectiv un plan de afaceri simplificat în cazul investițiilor în activități productive;
 • dovada cofinanțării pentru 15% din valoarea grantului solicitat;
 • declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind:
  • nu se află în dificultate la 31.12.2019;
  • nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile solicitate la finanțare;
  • nu există împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis ce nu au fost recuperate sau executate;
  • încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM);
  • cofinanțarea;
  • menținerea locurilor de muncă.
 • declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind faptul că:
  • nu este rezident în scopuri fiscale;
  • nu este controlat direct sau indirect de către acționarii din jurisdicție care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor necooperante;
  • nu controlează direct sau indirect filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;
  • nu împarrte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante.

Selectarea cererilor de finanțare

În cadrul acestui apel de proiecte, cererile de finanțare vor fi selectate în ordinea depunerii, cu respectarea celorlalte condiții de eligibilitate.

Obligațiile asumate de către beneficiari

Beneficiarii granturilor pentru capital de lucru trebuie să-și asume o serie de obligații, conform de contractul de finanțare:

 • să mențină sau să suplimenteze numărul de salariați, față de momentul depunerii cererii de finanțare, pentru o perioadă de cel puțin șase luni de la finalizarea proiectului;
 • să depună un raport de progres privind cheltuielile efectuate în termen de 180 de zile de la data la care au încasat ajutorul financiar nerambursabil;
 • să păstreze documentația aferentă acestei scheme de finanțare pentru cel puțin zece ani și să o prezinte autorităților cu atribuții de control ori de câte ori le este solicitată.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Fonduri europene 2020: Firmele fără angajați vor putea primi microgranturi de 2.000 de euro

Fonduri europene 2020: Firmele fără angajați vor putea primi microgranturi de 2.000 de euro

Întreprinderile a căror activitate a fost afectată de pandemia Covid-19 vor putea accesa, în perioada următoare, un grant financiar nerambursabil de 2.000 de euro pentru plata cheltuielilor restante sau curente, dar și pentru acoperirea unor cheltuieli de investiții.

În cadrul acestei scheme de finanțare sunt eligibile întreprinderile cu o cifră de afaceri mai mare de 5.000 de euro, dar fără angajați la data ultimului exercițiu financiar încheiat.

Numărul estimat al beneficiarilor care vor încasa acest ajutor financiar nerambursabil este de 50.000.

Beneficiari eligibili

Micrograntul în valoare de 2.000 de euro poate fi accesat de către următoarele categorii de solicitanți eligibili:

 • întreprinderile mici și mijlocii care nu au înregistrat salariați la data de 31 decembrie 2019;
 • persoane fizice autorizate (PFA), organizații non-guvernamentale (ONG) cu activitate economică conform listei codurilor CAEN atașate la finalul acestui articol;
 • PFA-urile și cabinete medicale individuale (CMI) implicate în transportul, diagnosticarea sau tratamentul pacienților diagnosticați cu Covid-19.

Beneficiarii acestei scheme de sprijin (măsura 1) pot accesa și granturile pentru investiții (măsura 3) cu o valoare cuprinsă între 50.000 de euro și 200.000 de euro.

Criterii de eligibilitate

Solicitanții ajutorului financiar nerambursabil de 2.000 de euro trebuie să îndeplinească, simultan, următoarele condiții:

 • au desfășurat activitate economică pe durata a cel puțin un an calendaristic, înaintea depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA sau CMI a căror activitate poate să fi avut loc înainte de 1 februarie 2020;
 • au obținut o cifră de afaceri de cel puțin 5.000 de euro la data ultimului exercițiu financiar, respectiv 31 decembrie 2019. De la această regulă sunt exceptate PFA-urile, ONG-urile și CMI-urile.

Cheltuielile eligibile în cadrul acestui program de finanțare

Ajutorul financiar nerambursabil de 2.000 de euro poate fi folosit pentru acoperirea următoarelor cheltuieli:

 • achiziția de stocuri de materii prime, materiale sau mărfuri necesare desfășurării activității curente;
 • acoperirea datoriilor scadente sau curente, inclusiv cele pentru utilități;
 • plata chiriei, pe baza contractului de închiriere;
 • plata serviciilor și reparațiilor necesare desfășurării activității curente;
 • achiziția de echipamente de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție;
 • achiziția de obiecte de inventar;
 • achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii sau dotări necesare reluării activității;
 • plata datoriilor la bugetul statului.

Destinația fondurilor încasate va fi verificată prin sondaj, pentru un eșantion de 1% din numărul total de beneficiari. În cazul în care se fondurile sunt cheltuite pentru acoperirea unor cheltuieli ce nu se regăsesc în lista de mai sus, beneficiarul va trebui să restituie ajutorul financiar încasat. 

În cadrul acestui program de finanțare, cheltuielile cu consultanța nu sunt eligibile și nu vor fi decontate din ajutorul financiar acordat. 

Selectarea cererilor de finanțare

Cererile de finanțare vor fi selectate în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate detaliate în cadrul acestui articol.

Activități eligibile spre finanțare

Ajutorul financiar nerambursabil în valoare de 2.000 de euro se va achita întreprinderilor care desfășoară activități economice ce se regăsesc în lista codurilor CAEN eligibile. Printre acestea, se regăsesc:

 • activități de tipărire și editare;
 • fabricarea produselor ceramice;
 • fabricarea bijuteriilor;
 • activități de servicii informatice;
 • activități de studierea pieței;
 • activități fotografice;
 • activități de învățământ;
 • activități sportive și recreative.

Verifică lista codurilor CAEN eligibile în acest document.

Documentația necesară obținerii micrograntului de 2.000 de euro

Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă prin intermediul unei scheme de granturi, solicitantul va depune următoarea documentație:

 • cerere de finanțare;
 • act constitutiv;
 • certificat de înmatriculare;
 • certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 • situația financiară (bilanț și cont de profit și pierdere) aferentă anului 2019;
 • ultima balanță de verificare întocmită la data depunerii cererii de finanțare;
 • declarația unică în cazul persoanelor fizice autorizate;
 • documentație tehnică, respectiv un plan de afaceri simplificat în cazul investițiilor în activități productive;
 • declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind:
  • nu se află în dificultate la 31.12.2019;
  • nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile solicitate la finanțare;
  • nu există împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis ce nu au fost recuperate sau executate;
  • încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM);
  • cofinanțarea;
  • menținerea locurilor de muncă.
 • declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind faptul că:
  • nu este rezident în scopuri fiscale;
  • nu este controlat direct sau indirect de către acționarii din jurisdicție care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor necooperante;
  • nu controlează direct sau indirect filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;
  • nu împarrte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante.

Obligații asumate de către beneficiarii finanțării nerambursabile

Beneficiarii acestor microgranturi de 2.000 de euro trebuie să respecte, după implementarea proiectului, următoarele reguli:

 • să nu-și întrerupă activitatea economică pentru o perioadă de cel puțin șase luni;
 • să depună un raport de progres privind cheltuielile efectuate în termen de 90 de zile de la momentul încasării ajutorului financiar nerambursabil;
 • să păstreze întreaga documentație aferentă schemei de sprijin pentru o perioadă de cel puțin zece ani și să o pună la dispoziția autorității de implementare ori de câte ori le sunt solicitate.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Antreprenorii din mediul rural vor putea obține fonduri nerambursabile pentru înființarea de întreprinderi sociale

Antreprenorii din mediul rural vor putea obține fonduri nerambursabile pentru înființarea de întreprinderi sociale

În curând, persoanele fizice vor putea accesa fonduri europene nerambursabile de până la 200.000 de euro pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural. Măsura este prevăzută în cadrul unei noi linii de finanțare din cadrul Programului Operațional de Capital Uman și urmărește angajarea persoanelor din grupurile vulnerabile, dar și combaterea sărăciei în mediul rural și dezvoltarea serviciilor locale. 

În cadrul acestei măsuri, ajutorul financiar nerambursabil va fi acordat beneficiarilor finali prin intermediul unor administratori ai schemei de antreprenoriat pentru entități ale economiei sociale. Pentru a fi ușor de înțeles, vom structura această măsură de finanțare în zece pași:

1. Administratorii de granturi vor depune cereri de finanțare

Această linie de finanțare va putea fi accesată de către următoarele categorii de solicitanți:

 • entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;
 • furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi;
 • furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați;
 • furnizori de servicii sociale;
 • organizaţii sindicale şi organizații patronale;
 • asociaţii profesionale;
 • camere de comerț și industrie;
 • organizații neguvernamentale;
 • autorități publice centrale sau locale, însă doar în calitate de parteneri cu toate categoriile de entități eligibile menționate anterior.

Bugetul acestei măsuri de finanțare este de 30 de milioane de euro, iar valoarea maximă a unui singur proiect va fi de 3 milioane de euro. Din această valoare, un procent de cel puțin 70% va fi alocat ajutoarelor de minimis din care vor fi finanțate viitoarele întreprinderi sociale.

După aprobarea cererilor de finanțare depuse, solicitanții vor fi numiți administratori ai schemei de antreprenoriat pentru entități ale economiei sociale. Ei vor semna contractele de finanțare și vor organiza cursuri de formare profesională, vor organiza concursuri de idei de afaceri și vor acorda ajutoare de minimis proiectelor selectate pentru finanțare. 

2. Selectarea persoanelor din grupul țintă

După semnarea contractelor de finanțare, administratorii de granturi vor desfășura activități de informare a publicului cu privire la programele de formare profesională ce urmează a fi desfășurate și selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin (cursuri, concursuri de idei de afaceri, înființarea de noi întreprinderi sociale și acordarea finanțării nerambursabile).

Conform ghidului solicitantului, din cadrul acestui grup țintă vor putea face parte persoanele fizice interesate de înființarea unor întreprinderi sociale în mediul rural

Fiecare solicitant de sprijin nerambursabil (viitor administrator de granturi) va avea libertatea de a-și nominaliza criteriile și modalitățile de selecție a persoanelor din grupul țintă.

De asemenea, fiecare administrator de granturi va fi obligat să selecteze cel puțin 40 de persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale în vederea participării la activitățile proiectului.

3. Organizarea cursurilor de formare antreprenorială

Fiecare administrator de granturi va fi obligat să organizeze programe de formare antreprenorială intr-una dintre ocupațiile specifice sectorului economiei sociale și anume:

 • antreprenor în economia socială, cod COR 112032;
 • manager de întreprindere socială,  cod COR 112036.

Cel puțin 90% dintre participanții la aceste cursuri trebuie să promoveze examenul final.

De asemenea, administratorii de granturi vor putea organiza și alte activități de formare profesională (cursuri de perfecționare sau specializare în domenii relevante pentru antreprenoriatul social), precum și alte activități precum:

 • consilierea participanților;
 • consultanță în domeniul antreprenoriatului;
 • identificarea de piețe de desfacere;
 • dezvoltarea capacității și abilităților în diferite domenii.

4. Pregătirea planului de afaceri

Participanții la programele de pregătire antreprenorială vor pregăti un plan de afaceri pentru susținerea ideii de antreprenoriat în mediul rural pentru care solicită finanțare nerambursabilă.

Conform ghidului solicitantului, administratorii schemei de finanțare au posibilitatea de a stabili o structură proprie a planurilor de afaceri pe care le vor evalua, însă elementele obligatorii ale planului de afaceri sunt prezentate în acest document.

În cadrul procesului de selecție se pot înscrie și persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate de administratorul schemei de finanțare. Totuși, și aceste persoane trebuie să îndeplinească cerințele menționate în ghidul solicitantului:

 • se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile;
 • dețin deja un certificat de absolvire  a unui program de formare antreprenorială, respectiv Antreprenor în economia socială sau Manager de întreprindere socială.

Selecția planurilor de afaceri depuse de persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de finanțare se va realiza în limita de 10% dintre toate planurile de afaceri selectate pentru finanțare.

În cadrul prezentului apel de proiecte se va acorda o atenție deosebită înființării de întreprinderi sociale în domeniul prelucrării și comercializării produselor agricole. Astfel, este obligatoriu ca peste 60% din numărul proiectelor selectate spre finanțare să provină din aceste domenii de activitate. 

Descarcă lista codurilor CAEN eligibile pentru obținerea ajutorului financiar nerambursabil în cadrul acestei scheme de finanțare. 

5. Selectarea planurilor de afaceri prezentare

Administratorul schemei pentru entități ale economiei sociale trebuie să asigure un proces transparent pentru selecția planurilor de afaceri prezentate. 

În acest scop, se vor organiza două comisii de evaluare a planurilor de afaceri.

Primul juriu va evalua planurile de afaceri cu domeniul de activitate prelucrarea și comercializarea produselor agricole și va avea în componență:

 • un reprezentant al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR);
 • un reprezentant al unei asociații profesionale agricole cu reprezentativitate la nivel național;
 • un reprezentant al mediului de afaceri local din regiunea de implementare a proiectului.

Planurile de afaceri cu alt domeniu de activitate vor fi evaluate de un al doilea juriu, în componența căruia se vor regăsi:

 • un reprezentant al sectorului economiei sociale;
 • un reprezentant al mediului de afaceri local din regiune de implementare a proiectului;
 • un reprezentant al instituțiilor financiare din regiunea de implementare a proiectului.

6. Asigurarea serviciilor de consiliere

Beneficiarii ale căror planuri de afaceri au fost selectate pentru finanțare vor fi consiliați de către administratorii schemei de finanțare pentru aspecte privind antreprenoriatul, inclusiv antreprenoriatul social.

Aceste servicii pot fi furnizate membrilor grupului tinta doar până la data înființării efective a întreprinderii. 

Pentru toate întreprinderile sociale sprijinite trebuie să se finalizeze procedurile legale de înființare până cel târziu în luna 12 de implementare a proiectului. Dacă întreprinderile nu sunt înființate în termenul prevăzut, ajutorul financiar nerambursabil nu va fi plătit.

7. Înființarea întreprinderilor sociale

Conform prevederilor legale, întreprinderile de economie socială, inclusiv cele de inserție, pot fi înființate alegând una dintre următoarele forme juridice:

 • societăţi cooperative de gradul I;
 • cooperative de credit;
 • c) asociaţii şi fundaţii;
 • case de ajutor reciproc ale salariaţilor;
 • case de ajutor reciproc ale pensionarilor;
 • societăţi agricole (doar cele pentru prelucrarea şi comercializarea produselor agricole);
 • orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de înfiinţare şi funcţionare demonstrează faptul că activitatea desfăşurată are scop social;
 • federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus.

Persoanele juridice prevăzute mai sus pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:

 •  acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
 •  alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;
 • se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
 • aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

8. Încasarea ajutorului financiar nerambursabil

Fiecare plan de afaceri aprobat în cadrul comisiilor de evaluare va putea primi un ajutor de minimis în valoare de:

 • până la 40.000 euro pentru crearea a cel puțin două locuri de muncă; 
 • între 40.000 euro și 60.000 euro pentru crearea a cel puțin trei locuri de muncă create, din care un loc de muncă este ocupat de un tânăr NEET;
 • între 60.000 euro și 80.000 euro pentru crearea a cel puțin patru locuri de muncă create, din care două locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;
 • între 80.000 euro și 100.000 euro pentru crearea a cel puțin cinci locuri de muncă create, din care trei locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;
 • între 100.000 euro și 150.000 euro pentru crearea a cel puțin șase locuri de muncă create, din care patru locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;
 • între 150.000 euro și 200.000 euro pentru crearea a cel puțin șapte locuri de muncă create, din care cinci locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs.

Administratorii schemei de minimis au libertatea de a stabili valoarea ajutoarelor nerambursabile pe care le vor aloca finanțării planurilor de afaceri selectate, cu respectarea pragurilor valorice prezentate mai sus.

Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, astfel:

 • tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri, după semnarea contractului de finanțare;
 • tranșa finală de cel puțin 25% se va acorda după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a  ocupat locurile de muncă  minime asumate prin planul de afaceri. 

În cazul în care beneficiarul ajutorului de minimis nu crează locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri, tranșa a doua de ajutor de minimis nu se mai acordă și se demarează procedurile legale de recuperare integrala sau partiala a primei tranșe acordate.

9. Crearea locuri de muncă

Întreprinderile sociale finanțate prin intermediul prezentei linii de finanțare vor crea locuri de muncă în funcție de valoarea ajutorului financiar nerambursabil solicitat, conform explicațiilor furnizate la punctul anterior. 

Mai mult, o parte a locurilor de muncă ce vor fi create trebuie să fie ocupate de către tineri din categoria NEET, respectiv şomeri din mediul rural, cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forțelor de Muncă (AJOFM).

Locurile de muncă vor fi menținute pentru o perioadă de cel puțin șase luni după finalizarea implementării planului de afaceri. 

10. Menținerea afacerii în parametrii aprobați

După finalizarea implementării proiectului, întreprinderile sociale nou create trebuie să mențină afacerile, dar și noile locuri de muncă realizate pentru o perioadă de cel puțin șase luni.

Mai mult, beneficiarii trebuie să asigure în această perioadă parametrii asumați prin planul de afaceri cu privire la norma de lucru, nivelul salarial asumat, etc.

Atenție! 

Ghidul solicitantului aferent măsurii de finanțare destinate înființării întreprinderilor sociale în mediul rural este publicat în dezbatere publică până în data de 9 august 2020. Ulterior, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) va publica varianta finală a ghidului solicitantului și va anunța perioada în care cererile de finanțare vor putea fi depuse de către viitorii administratori ai schemelor de minimis.

Consultă ghidul solicitantului pe site-ul MFE.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Propuneri de relansare economică: Fonduri nerambursabile pentru IMM-uri și fermieri

Propuneri de relansare economică: Fonduri nerambursabile pentru IMM-uri și fermieri

Microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii din România ar putea accesa în perioada următoare sute de milioane de euro alocate în cadrul mai multor programe de finanțare din fonduri europene sau naționale. Toate acestea figurează în cadrul Planului Național de Investiții și Relansare Economică, un document ce ar putea fi aprobat în cadrul ședinței de Guvern de astăzi. 

Planul Național de Investiții și Relansare Economică vizează lansarea în perioada următoare a unor programe de finanțare nerambursabilă din fonduri europene și naționale către sectoare economice diverse: agricultură, industria alimentară, IT și digitalizare, activități economice de producție sau servicii.

Cele mai importante măsuri de finanțare sunt prezentate mai jos:

Granturi pentru investiții pentru microîntreprinderi a Programului Operațional Regional Axa 2.1

 • supracontractarea proiectelor din lista de rezervă;
 • ajutor financiar nerambursabil: până la 200.000 euro; 
 • buget alocat: 117 milioane de euro; 
 • supracontractare: 130 milioane de euro;

Granturi pentru creșterea competitivității IMM-urilor prin intermediul POR 2.2

 • ajutor financiar nerambursabil: 200.000 – 1.000.000 euro; 
 • buget anunțat (alocare inițială și supracontractare): 450 milioane euro.

Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finanțarea investițiilor mari POR 2.2

 • ajutor financiar nerambursabil: 2.000.000 – 6.000.000 euro;
 • buget anunțat (alocare inițială și supracontractare): 550 milioane de euro.

Star-Tech Innovation (Noul program Start-UP)

Obiectivul schemei este finanțarea start-up-urilor inovative prin granturi de o valoare estimată la 42.000 euro. 

Numărul estimat al beneficiarilor acestui program de finanțare este de 7.000 de noi IMM-uri.

Granturi pentru start-up-uri pentru studenți în domenii competitive și inovative

 • valoarea estimată a grantului: de la 40.000 euro/pentru două locuri de muncă create până la 100.000 euro pentru cinci locuri de muncă create;
 • bugetul anunțat: 150 milioane de euro.

Finanțarea programelor de educație digitală a angajaților pentru IMM-uri

 • valoarea grantului: de la 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ proiect; 
 • buget anunțat: 30 milioane de euro.

Instalarea tinerilor fermieri cu teren agricol concesionat de la stat

Bugetul estimativ este de 42 milioane euro, suma fiind împărțită astfel:

 • 20 milioane euro alocare distinctă pentru tinerii din afara granițelor în scopul reîntoarcerii în țară a celor cu experiență și formare în domeniul agricol;
 • 22 milioane de euro alocare distinctă pentru tinerii fermieri din țară.

Pentru prima dată, beneficiarii pot concesiona terenuri cu destinație agricolă, libere de contract cu suprafață de până la 50 de hectare, aparținând domeniului public sau privat al statului.

Granturi de finanțare pentru antreprenoriat rural

Măsura va acorda sprijin financiar activităților de procesare și de distribuție a produselor agricole obținute de micii producători:

 • valoarea grantului: de la 40.000 euro pentru două locuri de muncă create până la 100.000 euro pentru cinci locuri de muncă create
 • bugetul anunțat: 200 milioane de euro.

Granturi pentru achiziția de echipamente pentru irigații

 • obiectiv: achiziția de kit-uri pentru irigații; 
 • ajutor acordat: 6.000 euro/beneficiar;
 • buget anunțat: 48 milioane de euro.

Finanțarea depozitelor de comercializare a produselor agricole

 • obiectiv: construcția a opt depozite regionale cu temperatură controlată pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea și comercializarea produselor agricole locale;
 • valoarea investiției: 120 milioane de euro.

Planul Național de Investiții și Relansare Economică poate fi descărcat de aici.

Atenție! Măsurile de sprijin nu sunt încă în vigoare. Planul Național de Investiții și Relansare Economică trebuie să fie aprobat de Guvern.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.